Over het Nederlands Jeugdinstituut

Waar werken we aan?

Vanuit onze publieke kennisrol verzamelen en verrijken we relevante kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld. En door deze kennis over veilig, gezond en kansrijk opgroeien te duiden en te delen – met iedereen die een rol speelt in het leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders – dragen wij bij aan het verbeteren van de leefomstandigheden en ontwikkelmogelijkheden van kinderen en jongeren.

De ontwikkelingen in het veld vragen om samenhang in onze activiteiten, maar ook om flexibiliteit in de uitwerking en uitvoering. Daarom werken we met focusthema’s. In 2020 maken we onderscheid tussen twee inhoudelijke thema’s en twee thema’s die meer structureel en ondersteunend van aard zijn.

Inhoudelijke focusthema’s

Ondersteunen van opvoeden en opgroeien in de samenleving

Een gezonde, veilige en kansrijke ontwikkeling van kinderen begint bij een sterke (pedagogische) basis. Door het toenemend jeugdhulpgebruik dringt zich steeds meer de vraag op of gewone opvoed- of ontwikkelvragen tegenwoordig niet teveel als een probleem worden aangepakt. Opvoeden en opgroeien is niet makkelijk. Zeker niet in deze tijd. Het is dan ook normaal dat kinderen en ouders soms hulp nodig hebben. Voor alledaagse opgroei en ontwikkelvragen worden echter steeds vaker oplossingen in de jeugdhulp of het medische circuit gezocht. Dat is niet altijd in het belang van het kind. We constateren dat hierover steeds meer een maatschappelijk debat op gang komt.

We richten ons in 2020 specifiek op kennis over:

  • de versterking van het pedagogisch klimaat in gezin, buurt, kinderopvang en school
  • hoe de onderlinge samenwerking tussen partijen in de pedagogische basis kan worden verbeterd
  • thema’s waarmee het maatschappelijke debat over opvoeden en opgroeien in Nederland anno 2020 kan worden verrijkt

Passende hulp voor kinderen, jongeren en opvoeders die extra ondersteuning nodig hebben

Bij zo’n 15 procent van de kinderen is zijn of haar ontwikkeling zodanig verstoord dat er extra hulp nodig is op het gebied van bijvoorbeeld zorg, veiligheid, zelfredzaamheid, participatie en/of wonen. Deze jeugdigen en hun gezinnen moeten 'passende hulp' krijgen, waarbij passend betekent: aansluitend op de voorkeuren en ervaringen van de jongere en/of ouders, in een zo’n vroeg mogelijk stadium, op maat (zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig) en bij voorkeur thuis, of zo dicht mogelijk bij huis. 

De resultaten van de geboden hulp zijn duurzamer als alle betrokkenen in het jeugdveld hun werk kwalitatief goed en in goede onderlinge samenhang doen. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat jeugdhulp verbonden wordt met het brede sociale domein, onderwijs en gezondheidszorg.

Als Nederlands Jeugdinstituut ondersteunen we betrokkenen in het jeugdveld bij het bieden en versterken van passende hulp. We richten ons in 2020 hierbij specifiek op kennis over:

  • 'wat werkt' om optimaal passende hulp te of bieden
  • hoe de ondersteuning en hulp kan worden gerealiseerd in samenspraak met kind/jongere en het gezin
  • hoe integraal werken tussen jeugdvoorzieningen onderling en sociaal domein breed, voor kwetsbare kinderen, jongeren en hun ouders, effectief vorm gegeven kan worden.

Structureel en ondersteunende focusthema’s

Kwaliteit, effectiviteit van beleid, organisatie en uitvoering

De maatschappelijke en politieke druk op het jeugdveld is groot. De vraag naar jeugdhulp stijgt, evenals de tekorten en de wachtlijsten. Gemeenten hebben hierdoor behoefte aan meer grip en sturingsmogelijkheden om de zorgvraag en de financiering te kunnen beheersen. Het risico bestaat dat deze reflexen een transformatiebeweging in de weg staan; ruimte aan de professionals, samenwerking tussen domeinen, leren en reflecteren.

Beleidsmakers, organisaties en jeugdprofessionals zijn onder deze druk steeds meer op zoek te naar een aanpak met impact. Een aanpak met de gewenste maatschappelijke resultaten voor kinderen en gezinnen.

Als Nederlands Jeugdinstituut voeren we activiteiten uit gericht op het verzamelen, vergroten en toepassen van kennis over wijzen waarop de overheid en het professionele veld kunnen sturen op resultaat en kwaliteit van in het jeugdveld. In 2020 richten we ons daarbij op kennis over:

  • de sturing op maatschappelijk resultaat en kwaliteit in het jeugdveld
  • de versterking van het vakmanschap en professionele ontwikkeling in het brede jeugdveld
  • het inzicht in en de toepassing van effectief werken in het jeugdveld 
  • de toepassing van samen lerend doen wat werkt op bestuurlijk, organisatie en uitvoeringsniveau toegepast in het jeugdveld

Actuele en betrouwbare kennis

Het is onze taak ervoor te zorgen dat kennis over wat werkt, nationaal en internationaal, iedereen bereikt die hier baat bij heeft, hen raakt en door hen wordt benut. Dit doen we door steeds beter aan te sluiten bij de actuele vragen en dilemma’s van de praktijk en daarvoor passende oplossingen aan te reiken. Om dit te realiseren monitoren wij voortdurend welke kennis ontwikkeld, gedeeld en toegepast moet worden, zodat onze doelgroepen actuele en maatschappelijke vraagstukken aan kunnen pakken. Om de impact van onze kennis te vergroten, werken we nauw samen met de verschillende doelgroepen, zodat we beter zicht krijgen op de problemen en de daadwerkelijke behoeften. Steeds vaker werken we hierbij volgens de principes van design thinking, waarbij we samen met de doelgroep kennis toegankelijk en toepasbaar maken.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies