Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Vooronderzoek Kansen voor jongeren in kwetsbare posities

Om meer zicht te krijgen op hoe het programma Kansen Voor Jongeren II er uit moet gaan zien, liet het Oranje Fonds onderstaand vooronderzoek uitvoeren door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Doel van het programma is het versterken van de kansen van jongeren om sociaal-economisch zelfstandig te worden. De focus van het voorgenomen programma van het Oranje Fonds ligt op methodieken van vrijwillige inzet in de begeleiding aan jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar voor jongeren die op en naar het voortgezet- en middelbaar onderwijs gaan en/of arbeidstoeleiding. In het bijzonder gaat het om jongeren die geen startkwalificatie hebben of deze hoogstwaarschijnlijk niet gaan halen.

Om dit programma vorm te geven, heeft het Oranje Fonds het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) gevraagd in kaart te brengen:

  1. Welke jongeren rekenen we tot de kwetsbare doelgroep, en om hoeveel jongeren gaat het landelijk en regionaal?
  2. Welke methodische aanpakken en werkzame factoren kunnen bijdragen aan een verbeterde participatie van jongeren in kwetsbare posities in de samenleving?
  3. Welke rol kan het Oranje Fonds hebben naast de al ingezette beleids- en professionele inzet door onderwijs, overheden en werkgevers?

Om de gevraagde informatie in kaart te brengen, bestaat dit vooronderzoek uit verschillende delen. Op basis van literatuur en data-analyse van microdata van het CBS is de doelgroep in kaart gebracht. Bestaande kaders en wetgeving, met daarin verantwoordelijkheden en recente ontwikkelingen zijn weergegeven. Vervolgens is er een veldonderzoek gedaan door middel van telefonische interviews met belangrijke stakeholders, welke getoetst is aan relevante literatuur. De uitkomsten en eerste conclusies zijn vervolgens getoetst door een expertmeeting.

De uitkomsten van het vooronderzoek zijn verwerkt in dit rapport. Het rapport bestaat uit drie delen:

  • In deel 1 ordenen we feiten en cijfers over jongeren in kwetsbare posities. Op basis van deze groepen, kan het Oranje Fonds een keuze maken in de afbakening van hun doelgroep.
  • Deel 2 gaat in op wetgevende kaders, actuele initiatieven en te verwachten ontwikkelingen in wet- en regelgeving.
  • In deel 3 ordenen we bevindingen uit het veldonderzoek in: kansrijke initiatieven (in het maatschappelijk middenveld), werkzame elementen en kansen voor verbetering. Dit verbinden we aan opbrengsten van ons literatuuronderzoek over effectieve ondersteuning van jongeren in kwetsbare posities.
  • Tot slot geven we in hoofdstuk 4 antwoord op de onderzoeksvragen en geven we adviezen.

Titel:
Vooronderzoek Kansen voor jongeren in kwetsbare posities
Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
87 pagina's
Vooronderzoek Kansen voor jongeren in kwetsbare posities

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies